Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 3  
Toplam Ziyaret : 3287188

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
Liste Fiyatı:25,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-8606-01-6 |  16,5x23,5 | 1. Hamur | 332 Sayfa | 4. Baskı | 2013

Maliye ilminin incelediği mali olaylar ve yükümlülüklerin başlangıcı, devlet olgusunun henüz gelişmediği ilk çağ toplumlarına kadar uzanmaktadır. Ancak maliyenin ilim olarak gelişmesi, özellikle 16. yy’ın sonlarından itibaren çeşitli ekonomist ve maliyeciler tarafından geliştirilen mali doktrinler sonucu olmuştur. Bu doktrinler merkantilizm ve fizyokrasi düşünce akımları ile başlamış daha sonra ekonomik, mali ve siyasal hayata yön veren Klâsik, Keynesyen, Neo-Klâsik ve Neo-Keynesyen yaklaşımlar olarak şeklinde gelişmiştir. Ortaçağın sonlarından itibaren merkezi devletlerin kurulması ile birlikte kamu harcamaları hem nicelik hem de nitelik yönünden artış göstermiştir. Yeniçağ ile birlikte bir yandan toplumsal ihtiyaçların artması diğer taraftan bu ihtiyaçların kamu hizmetlerine dönüşmesi çağdaş devletlerin vasıfları arasında yer almıştır. Toplumların gelişimi ve devlet kavramının oluşumuna paralel olarak mali olaylar da tarihi süreç de kendi iç dinamikleri içinde değişim/dönüşüm göstermiştir.

Günümüzde kamu gelirlerinin başında yer alan vergiler 17. yy’a kadar gönüllü ödemeler niteliğinde iken, zamanla zorunlu ve düzenli alınan bir yükümlülük haline gelmiştir. Vergilerin temel gelir kaynağı olması ancak 18.yy’da gerçekleşebilmiştir. Devletin fonksiyonlarında artışla birlikte kamu hizmetlerinin finansmanında vergi dışındaki borçlanma gibi gelirler de kamu gelirleri arasında yer almıştır. Tarihsel süreç içinde toplumların çağdaş kamu maliyesini oluşturmaları mutlakiyet rejimlerinden demokratik parlamenter rejimlere geçmeleriyle sağlanabilmiştir. Demokratikleşme hareketlerini ilk başlatan İngiltere bunu vergi, kamu harcamaları ve bütçeye yansıtmıştır.

Başlıca beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde mali olayların ilkçağlardan başlayarak ilmi esaslara dayandırıldığı yeniçağa kadar olan dönemde geçirdiği süreç açıklanmaktadır.

İkinci bölümde İslâm mali sistemi anlatılmaktadır. İslâm mali sistemi özellikle Osmanlı devletindeki mali sistemi daha iyi anlayabilmek adına önem taşımaktadır. İslâm mali sisteminin ayırıcı birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin bir kısmına Osmanlı mali sisteminin de sahip olduğu görülmektedir.

Üçüncü bölümde Kıta Avrupa ülkesi olan İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde mali sistemin geçirdiği tarihsel süreç açıklanmaktadır. Bu ülkelerde çağdaş kamu maliyesinin oluşturulması demokratikleşme hareketleriyle paralel gitmiştir. Bu ülkelerde öncelikle verginin ödeme gücüne göre alınma, parlamentonun onayına tabi olma, kamu hukuku anlamında sınırlandırılmış vergilendirme yetkisinin oluşması gibi vergileme konusunda önemli adımlar atılmıştır. Kamu harcamaları ve bütçe konusundaki gelişmeler daha gecikmeli olmuştur.

Dördüncü bölümde Osmanlı İmparatorluğunun mali sistemi ve imparatorluğun geleceğine damgasını vuran mali olaylar açıklanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet dönemi mali sistemlerinin tarihsel gelişimi incelenirken, kamu maliyesi alanındaki genel konu sınıflandırma baz alınarak; kamu gelirleri, kamu giderleri, bütçe, hazine ve hazine işlemleri, maliye teşkilatı ve devlet muhasebesi şeklindedir. Mali sistem oluşturulurken, sistemi şekillendiren ekonomik, sosyal gibi bazı unsurlar bulunmaktadır. Osmanlı devletinde de yoğun bir şekilde toprak rejimi, ekonomik, sosyal ve idari yapı mali sistem üzerinde etkili olmuştur. Bu neden mali sistem incelenmeden önce Osmanlı devletindeki toprak, ekonomik, sosyal ve idari açıklanmaktadır. Osmanlı devletinde kamu gelirleri bazı özellikle taşımaktadır. Bu özellikler, vergiler, sınıflandırılmaları, tahsil usulleri, istisna ve muafiyetler açıklandıktan sonra, kamu giderleri, bütçe ve hazine ve hazine işlemleri, maliye teşkilat ve devlet muhasebesi sistemi anlatılmaktadır. Osmanlı devletinde kamu maliyesinde duraklama dönemine kadar sorunlar yaşanmazken, bu dönemle birlikte artan mali bunalımlar, yapılan dış ticaret anlaşmaları kamu maliyesinde ağır sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Mali bunalım; ekonomik, kapitülasyonlar ve bunların sonucu yapılan dış ticaret anlaşmaları, tımar sisteminin bozulması, kamu yönetiminin bozulması gibi birçok nedene dayanmaktaydı. Mali bunalıma çözüm getirmek ve kamu maliyesini düzenlemek üzere, Tanzimatla birlikte reformlara gidilmiştir. Ancak yapılan reformları hayata geçirecek, demokratik yönetim ve uzman kadro oluşturulamadığı için başarı elde edilememiştir. Bütçe açıklarını gidermek üzere vergi dışı kaynak olarak borçlanmaya gidilmiştir. Bu borçlar İngiltere ile başlayan sanayileşme sürecini tamamlayan Batılı ülkelerinden alınmıştır. Borçlanma politikası Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne zemin hazırlamıştır. Borçlanma ile birlikte mali bağımsızlığı kaldıran Düyûn-ı Umumiye İdaresi ve Maliye komisyonu olarak iki kurum oluşturulmuştur. Bu bölüm kapsamında Osmanlı devleti açısından önem taşıyan gerek borçlanma gerekse bu kurumlar açıklanmaktadır.

Beşinci bölümde Cumhuriyet dönemi maliye tarihi dönemler itibariyle açıklanmaktadır. Kurtuluş mücadelesinin verildiği 1918-1922 döneminin maliye politikası ve finansman kaynakları anlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren iktisadi ve sosyal anlamda kalkınmayı gerçekleştirmek için her alanda olduğu gibi mali sistemde de yapısal ve kurumsal bir takım gerekleri yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda maliye politikasında değişiklikler yapılmıştır. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı devletinden intikal eden aşar, kazanç, ağnam ve musakkafat gibi vergiler bir süre uygulandıktan sonra kaldırılmıştır. Yerlerine daha çağdaş vergilerin getirilmiştir. Kamu gelirlerinin ve kamu giderlerinin yıllar itibariyle gösterdikleri seyir, Cumhuriyetten günümüze belirli zaman dilimleri ayrıştırılması ile bu bölümde anlatılmaktadır. Yine bu bölümde Cumhuriyet dönemindeki maliye teşkilatının yapısı, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde uygulanan yapılar anlatılmaktadır.

İçindekileri için tıklayın...

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70