Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 4  
Toplam Ziyaret : 3287184

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


Telekominikasyon Sektörü ve Özelleştirme
Prof. Dr. Filiz GİRAY
Liste Fiyatı:10,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN: |  

.
Ülkelerin ve firmaların modern telekomünikasyon sistemine girişten yoksun olmaları global ekonomiye katılımlarını engelleyecektir. Telekomünikasyon gelişmekte olan ülkeler için stratejik kalkınmanın opsiyonu konumundadır.
Ülkelerin ve firmaların modern telekomünikasyon sistemine girişten yoksun olmaları global ekonomiye katılımlarını engelleyecektir.
Telekomünikasyon gelişmekte olan ülkeler için stratejik kalkınmanın opsiyonu konumundadır. Mikro açıdan da telekomünikasyon günümüz işletmelerinin yönetilme usullerinde devrim yapabilecek 21. yy’ın stratejik silahı olarak kabul edilmektedir. Telekomünikasyon sektörü sahip olduğu özelliklerinden kaynaklanan ekonomik, sosyal, politik nedenlere dayalı olarak devlet müdahalesinin ge­rek­li olduğu bir sektördür. Bu müdahale; hizmetin doğrudan devlet tara­fın­dan su­nulması ve özel kesim tarafından sunulan hizmetin regülas­yo­nu­nun, denetiminin devlet tarafından yapılması şekillerinde olmaktadır.

1980’lerin sonuna doğru birçok ülkede mikroekonomik reformlar başlatılmış. Bu mikroekonomik reformlar kapsamında yer alan sektörlerin başında telekomünikasyon sektörü gelmektedir. 1980’lere kadar birçok ülkede, telekomünikasyon hizmetleri, kamu kesimi tarafından tekel olarak sunulmuştur. Ancak 1980’lere gelindiğinde devlet tekellerinin söz konusu hizmetlere olan talepleri karşılayamadığı, teknolojik değişmelerin sektörde neden olduğu gelişmelere kamu kesiminin adapte olamadığı görülmüştür. Değişen dünya konjonktürü içinde enformasyon, emek ve sermayenin yanında temel bir üretim faktörü niteliği kazanmıştır. Ekonomik faaliyetler gittikçe artan ölçüde enformasyon ve sermaye akımının globalleşmesi üzerinde odaklaşmıştır. Bu gelişim, daha iyi ve çeşitli fakat daha az maliyetli iletişim ve enformasyon hizmetleri için yeni talep yaratmış. Talepteki bu artış, telekomünikasyon teknolojisindeki hızlı değişmeyle örtüşmüştür. Bu gelişmeler, tüm ülkelerde telekomünikasyon sektöründe yeniden yapılanmaya gereksinim doğurmuştur. Birçok ülkede reformlar başlatılmış. Gelişmekte olan ülkelerin bu sektöre yönelik sorunları, gelişmiş ülkelerden çok daha ağır olduğundan, reformların bu ülkeler için önemi çok daha fazla olmaktadır.

Dünyada 1980’lerde başlayıp, 1990’larda yaygın ve uluslararası bir fenomen olan özelleştirme, telekomünikasyon sektöründe de yeniden yapılanmanın bir aracı olmuştur. Kamu tekelinin söz konusu olduğu sektörde, özelleştirmeden beklenenlerin veya sektör reformunun başarıyla tamamlanması için özelleştirmenin belirli bir reform süreci içinde yapılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu reform süreci; ticarileşme, şirketleşme, özelleştirme ve libarelleşmeden oluşmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; ülkeler için önemli bir yere sahip olan telekomünikasyon sektöründe, yaşanan hızlı teknolojik değişim ve dünya’daki globalleşme eğilimlerinin sonucu sektörde reformun gerekli olduğu varsayımına dayanılarak, telekomünikasyon sektöründe başarılı bir yeniden yapılanmanın ve bunu sağlayacak özelleştirmenin nasıl gerçekleştirileceği, diğer ülke uygulamaları incelenerek, ülkemizde telekomünikasyon sektörünün yapısı, özelleştirme çalışmaları ve bunların yeterliliğini irdelemektir.

İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, telekomünikasyon hizmetleri, kuramsal çerçeve içinde analiz edilmiştir. Bu hizmetlerinin özellikleri, türleri, ekonomik, sosyal, politik açılardan devletin sektöre müdahale nedenleri ve şekilleri açıklanmaktadır. Bu bölümde mikroekonomik reformlar kapsamında yer alan telekomünikasyon reformları ve özelleştirme nedenleri, alan ve yöntemleri kuramsal çerçevede anlatıldıktan sonra özelleştirme uygulamalarına yönelik ülke örneklerine yer verilmektedir. Bu sektörde ilk özelleştirme uygulamasını başlatan ve diğer ülkeler için bir model oluşturan İngiltere’deki özelleştirme, Avustralya, Latin Amerika Ülkeleri ve Asya Ülkelerindeki uygulamalar yer almaktadır. İkinci bölümde Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü ve özelleştirme çalışmaları incelenmektedir. Birinci bölümde açıklanan telekomünikasyon reformlarını gerçekleştirmede model baz alınarak Türkiye uygulaması irdelenmektedir. Ülkemizde bu sektörün yapısı, özelleştirme nedenleri ve amaçları, çeşitli kriterlere göre özelleştirme potansiyeli değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, telekomünikasyon sektörünün temel unsurları olan; kullanıcı (abone) sayısı, şebeke büyüklüğü, yatırımlar gibi parametrelere dayanılarak yapılmaktadır. Özelleştirmede önemli bir unsur olan hukuki çerçeve, özelleştirme aşamaları, rekabet politikası, regülasyon çalışmaları ve liberalizasyon uygulamaları anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise, çalışmadan elde edilen bulguların genel bir değerlendirmesi yapılarak, ülkemizde telekomünikasyon sektörünün özelleştirilmesi ve bundan beklenen amaçların gerçekleştirilebilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve öneriler sunulmaktadır.

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70