Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Varlık Felsefesi
Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN
Melek Zeynep ZAFER
Adnan ESENYEL
3. Baskı
Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ
Doç. Dr. Alpaslan SEREL
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
4. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
1. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 1  
Toplam Ziyaret : 2832248

 YENİ BASKI - VARLIK FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ - 3. Baskı
Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN - Melek Zeynep ZAFER - Adnan ESENYEL 

Son yıllarda felsefe çalışmalarının çoğalmasına karşın henüz “Varlık” sorununu tek başına ele alan bir eser yayınlanmamıştır. Bu ortak çalışma ile felsefenin en temel sorunu ve konusu olan “Varlık” alanına bir giriş yapmayı denedik.

Niçin felsefeciler için “Varlık” sorusu bu kadar önemlidir? Çünkü “Varlık” var olmadan hiçbir şey olamaz veya düşünülemez ya da bilinemez. “Varlık nedir?” sorusu ile başlayan felsefi sorgulama, Antik Yunan’dan beri hep merkezde kalmasının yanı sıra en temelde olanı arama çabası olarak da filozofları meşgul etmiştir. “Gerçekten varolan bir Varlık var mıdır?” yoksa “Varlık diye bir şey yok mudur?” sorularıyla uğraşan düşünürler, “Varlık”ı açığa çıkartma yolunda çok çaba harcamışlardır. Acaba günümüzde “Varlık” açığa çıktı mı ya da var olabildi mi?

İşte bu çalışma “Varlık” üzerine yapılan felsefe serüvenini ortaya koyma ve okuyucuyla buluşturma amacıyla hazırlanmıştır.

İlk bölüm, “Felsefe Nedir?” sorusuyla felsefeye giriş niteliği taşımaktadır. Çünkü “Varlık” sorusu ancak “felsefi düşünüşün” konusu oldukça yanıtlanabilir bir sorgulamadır.

İkinci bölüm, “Varlık” sorusunu sistematik bir yaklaşımla ele alan ve farklı sınıflama, tanımlama ve problemlerle soruna yaklaşan kısımdır.

Üçüncü ve peşinden gelen bölümler, İlk Çağ doğa filozoflarından günümüze kadar filozofların “Varlık” görüşlerini ele alan tarihsel bölümdür.

Okuyucuya katkı amacıyla okuma parçaları eklenerek filozofların “Varlık” anlayışları orijinal metinlerle örneklenmiştir.

Üç yılda üçüncü baskısı yapıldı.

 YENİ ÇIKANLAR... Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ

Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ
Doç. Dr. Alpaslan SEREL

Enflasyon olgusu dünya ekonomisinde yıllar boyunca merkez bankalarının, doğrudan ve dolaylı bir şekilde konu ile ilgili tüm otoritelerin uğraştıkları en önemli sorunlardan biri olmuştur. Etkileri itibarıyla yaygın bir şekilde ekonomik yapıyı bozan bu süreç ülkelere önemli maliyetler yüklemiştir. Para otoriteleri enflasyonla mücadele edebilmek için çeşitli ekonomi politika tasarımlarına başvurmaktadırlar. Bu kitapta, para otoritelerinin enflasyonla mücadele sürecinde Yeni Zelanda, Kanada ve İngiltere gibi bazı gelişmiş ülkelerde 1990’lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi (Inflation Targeting) rejimi incelenmiştir.

Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları fiyat istikrarı sağlayabilmek için farklı para politikası tasarımları uygulayabilmektedirler. Ancak bu ülkelerin çoğunlukla enflasyon hedeflemesi rejimini kullandıkları görülmektedir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Merkez Bankası (FED) ve Japonya Merkez Bankası gibi para otoriteleri de enflasyon hedeflemesi rejiminin temel unsurlarını benimsemişlerdir.

Literatürde enflasyon hedeflemesi rejimine dayalı bir para politikasının avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır. 1990’lı yıllarda dünya gündemine giren enflasyon hedeflemesi rejimi 2014 yılı itibarıyla 20 yılı aşan bir uygulama süresi geçirmiştir. Kitapta fiyat istikrarı, enflasyon hedeflemesi rejiminin yapısı, tasarım özellikleri, avantaj ve dezavantajları ile bu rejimi uygulayan ülke örnekleri incelenmiştir. Ayrıca kitapta enflasyon hedeflemesi rejimi ile ilgili kavramsal çerçeve ve teorik bağlantılar ele alınırken 20 yılı aşan bir uygulama süresinde ortaya çıkan farklı etkilere de değinilmeye çalışılmıştır.

2007 yılında başlayan ve 2008 yılında derinleşen küresel finansal kriz enflasyon hedeflemesi uygulamalarının değerlendirilmesi için ilginç bir zemin de yaratmıştır. Bir anlamda enflasyon hedeflemesi rejiminin avantaj ve dezavantajlarının net bir şekilde görülmesine yol açan küresel finans krizi sürecinde ortaya çıkan farklılıklar bu rejimin değerlendirilmesinde önemli bir aşamayı işaret etmektedir. Kitapta bu bulgular da ortaya konmuştur.

Enflasyon hedeflemesi rejiminin bir para politikası amacı olarak fiyat istikrarı amacı ile ilişkisi çok açıktır. Fiyat istikrarı amacının öne çıkması ile birlikte para otoritelerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkardıkları enflasyon hedeflemesi rejimi enflasyonun kontrolüne dair kamusal bir taahhüt olarak dikkat çekmektedir. Enflasyonun sayısal bir hedefe bağlanması ve bu hedefi tutturmak için para otoritelerinin tüm para politikası araçlarını kullanabilmeleri, fiyat istikrarı sürecinin bozulmayacağına dair bir taahhüt olarak da algılanmalıdır.

Dünyada enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan ülkelerin ve resmi olarak ifade edilmeden enflasyon hedeflemesi rejiminin ana unsurlarını para politikalarının temeli olarak benimseyen ülkelerin deneyimlerinin değerlendirilmesi, enflasyon olgusuyla mücadelede önemli kazanımların olduğunu göstermektedir. Ancak fiyatlar genel düzeyindeki yaygın ve sürekli artışlar olarak tanımlanabilecek enflasyon süreci çok farklı dinamikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle uygulamada yüksek ve oynak enflasyonun azaltılmasında enflasyon hedeflemesi rejimi önemli bir para politikası çerçevesi sunmaktadır.

Genel olarak parasal konularla ilgilenen tüm kesimlere katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanan kitap yedi ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Fiyat İstikrarı’nın kavramsal çerçevesi ve uygulama’da karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. İkinci bölüm; Hedefleme Rejimlerinin teorik yapılarının ve uygulama özelliklerinin değerlendirilmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde; Enflasyon Hedeflemesi rejimi ile ilgili teori tartışmalara değinilmiştir. Dördüncü bölüm; Enflasyon Hedeflemesi uygulamalarının operasyonel özelliklerini içermektedir. Beşinci bölümde; Enflasyon Hedeflemesi’nin uygulamadaki görünümü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde incelenmiştir. Altıncı bölümde; Enflasyon Hedeflemesi rejiminin avantajları, rejime yönelik eleştiriler ve rejimin geleceği tartışılmıştır. Yedinci ve son bölümde ise; 2013 yılı itibarıyla IMF’nin “Parasal Rejimler” listesinde yer alan 31 ülkenin uyguladığı Enflasyon Hedeflemesi rejimlerinin unsurları, homojen özellikleri öne çıkarılarak değerlendirilmiştir.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın...

  YENİ ÇIKANLAR... Bugünkü MAKRO EKONOMİ

Bugünkü MAKRO EKONOMİ - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN

Bu kitap geniş bir okuyucu topluluğuna modern makro ekonomiyi öğrenme fırsatı vermektedir. Okuyucuların temelini, ekonomi alt yapısına sahip öğrenciler oluşturmaktadır. Aynı şekilde kitabımız lisansüstü öğrenim yapanlara, akademisyenlere ve özel sektörde ekonominin işleyişine yakından ilgi duyanlara yönelik içerik taşımaktadır.

Kitabımızda son yıllarda makro ekonomi de ön plana çıkmış; Yeni (New) Monetarizm, Yeni Neo Klasik Uzlaşma, Dinamik Stokastik Genel Denge gibi yaklaşımlara yer verilmiştir.

Bu arada kitabımızda özellikle 1990’lardan sonra dünyada 25-30 kadar merkez bankasının benimsediği enflasyon hedeflemesi stratejisinin ve Taylor Prensibi ve Taylor Kuralı uygulamalarının doğal sonucu olarak geliştirilen, ISMP analizine geniş yer verilmiştir.

Kitabımızın bir özelliği de 2007 Ağustos’unda başlayan 2008 Eylül’ünün ortasında ABD’de Lehman Brothers’ın iflasıyla şiddetlenen küresel finansal ve güven krizi sürecini geleneksel ve geleneksel olmayan makro ekonomik analiz aletleriyle açıklamaya çalışmasıdır. Bu konudaki her türlü hata için meslektaşlarımızın eleştirilerine açık olduğumuzu da söylemeliyiz.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ BASKI - KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ Disiplinler Arası Bir Yaklaşım

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ Disiplinler Arası Bir Yaklaşım - 3. Baskı 
Ed.: Doç. Dr. Neslihan SAM - Doç. Dr. Rıza SAM

Bilindiği üzere, bugün içinde yaşanılan dünyada bütün toplumlar, topluluklar veya ülkeler birbirinden farklı düzeylerde ve birbirinden farklı konjonktürel dalgalanmaların etkisiyle küreselleşmenin rüzgârına istese de istemese de yakalanmış durumdadır. Bu sürecin dışında kalmak ya da ondan bir şekilde uzak durmak neredeyse imkânsız gibidir. Ancak bu küreselleşme rüzgârının etkilerine bazı toplumlar, topluluklar veya ülkeler, gerek norm gerekse değer yönleri ile belli bir tepkiyi ve direnci göstererek tıpkı bir bayrak gibi göklere yükselip, süzülüşüyle de herkesi büyülerken, bazıları da bu süreçte rüzgâr kendilerini nereye sürüklerse bir sürüklenmişlik duygusuyla oraya sürüklenmişlerdir.

Bu nedenle küreselleşme süreci bazıları için, çok yönlü ve çok boyutlu bir çeşitlilik içerisinde fırsat ve avantajların elde edildiği, bazıları için de yoksunluk ve yoksullukların bir dezavantaj olarak yaşandığı süreçtir, denilebilir. Çünkü Berger ve Huntington’un ortak çalışmalarının başlığında değinildiği gibi, “bir kürede binbir küreselleşme” yaşanılmaktadır. Kısaca, küreselleşme sürecinin yüzünü bizlere yekpare bir biçimde göstermediği söylenebilir. Bu bakımdan onun çok yüzlülüğünün ortaya konulabilmesi ve neden olduğu etkilerinin sağlıklı bir çözümlemesinin yapılabilmesi, bir yerde, multidisipliner bir çalışmanın ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla, çalışmaya başlanacağı sıralarda durduğumuz noktanın aynı zamanda olayları değerlendirme tarzımızı belirlediği düşüncesi dikkate alınmış, dolayısıyla kısır döngüden ve tek boyutlu değerlendirmelerden kaçınmak ve bütünün fotoğrafını ayrıntılı olarak görmek ve gösterebilmek için ele alınan konuya tek bir açı yerine farklı açılardan bakılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bakımdan anılan sürecin birbirinden farklı disiplinler içinde yer alan bilim insanları tarafından değerlendirilmesine, “hakikatin kendisine farklı patikalardan ulaşılmasını sağlayabilecek bir girişim veya farklı pencerelerden bakılmasına” vesile olabilecek uygun bir zemin olarak bakılabilir. Kısaca, her açıklama ele alındığı düzeyde gerçeğin kendisi değil, ama onun belli bir düzeydeki görünümüdür, denilebilir.

"Önsözden"

Küreselleşen dünyanın farklı yüzleri ile karşılaşma bazıları için etken bazıları için de edilgen bir süreçtir. Çünkü bu süreç, gücü elinde bulunduranlara sayısız fırsatlar sunmakta, buna karşılık güçten yoksun olanları dışlamakta ve güce ortak etmemektedir. Örneğin bugün, mukayeseli üstünlüğe sahip olanlar, pastayı büyütmek yerine küçülterek bölüştürmekte, çalışma yaşamında enformasyonel emeğe önem vererek yeni bir tür tekel kurmakta, sermaye hareketlerini, çokuluslu şirketler üzerinden dünyaya yaymaktadır. Dolayısıyla da karteller ve tröstlerin her biri devlet içinde devlet olmaktadır. Bu bakımdan içinde yaşanılan yüzyılda ortaya çıkan veya çıkarılan krizlerin her biri yeni bir uluslararası düzene veya dengeye hazırlanma an’ıdır, denilebilir. Kuşkusuz, bu düzenin veya dengenin kurulmasına kapitalizmin aracı kurumları öncülük etmektedir. Bu anlamda Kit’lerin özelleştirilmeleri veya içlerinin boşaltılması sürecine, bu öncülüğün dışa vurulma biçimleri olarak bakılabilir. Kısaca, günümüzde yaşanan hızlı değişimlerde sürat, çok önemli bir faktördür ve her türlü savaşın veya mücadelenin esası kabul edilmektedir. Nitekim bugün diplomasinin paradigması dahi değişmek zorunda kalmıştır. Çünkü ülkelerin ulusal ve uluslararası politikası değişmiştir.

Özetle, yenidünya düzeninde küreselleşen dünyada yeni yoksulluklar, eşitsizlikler, sınıfsal mücadeleler, ekolojik dengesizlikler ve bunlara dayalı olarak sağlığın gaspı veya ipotek altına alınması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu seçkide okuyucunun küreselleşme sürecine farklı açılardan ve perspektiflerden bakabilmesi ve değerlendirme yapabilmesi hedeflenmiştir.

"Arka Kapaktan"

 YENİ BASKI - Modern BANKACILIK Teori ve Uygulama

Modern BANKACILIK Teori ve Uygulama - 3. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Modern Bankacılık - Teori ve Uygulama adını verdiğimiz kitabımızın 3. baskısında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle 2000’li yıllarda Türk Banka Sistemi’nde gerek kurumsal, gerek yasal, gerekse gözetimsel açıdan pek çok değişme ve gelişme yaşandı.

Kısa sürede birçok yasa değişikliği yapıldı. Son olarak 5411 sayılı yasa yayımlandı. Halen izlenmekte olan para politikası çerçevesinde bankacılık sisteminin, parasal aktarım mekanizmasının işlemesinde önemi çok büyüktür.

Öte yandan 2008 yılı eylül ayında ABD’de Lehman Brothers’in batışı dünya finans dengelerinde deprem yarattı. Bunun sonuçları bankacılık alanında Basel I ve II’nin yanı sıra Basel III’ü gündeme getirdi.

Ayrıca bankacılık sektörü milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle bankacılık sisteminin kurumsal yapısının ve çalıştığı piyasaların özelliklerinin de iyi irdelenmesi gereklidir.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın... 

 YENİ ÇIKANLAR... MİKRO EKONOMİ Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım

MİKRO EKONOMİ Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN

Baskısı henüz gerçeleşen bu Mikro Ekonomi kitabının içeriği geleneksel mikro ekonomi kitaplarından bir parça ayrılmaktadır.

Kitaba rekabet ekonomisi ve emek ya da çalışma ekonomisi konularının temel unsurlarını da ilave edilmiş.

Böylece soyut mikro ekonomi konularını günümüzde giderek önem kazanan rekabet ekonomisi ve emek ekonomisinin, mikro ekonomik temellerini ekleyerek zenginleştirmek istenilmiş.

Sonç olarak hem teorik, hem uygulama içerikli bir mikro ekonomi kitabı ortaya çıkmış.

Dolayısıyla çeşitli derslerde kopuk kopuk işlenen mikro ekonominin önemli konularını tek bir kitap çerçevesinde inceleyerek, okuyuculara ve öğrencilere mikro ekonominin zenginliğini bir bütün olarak sunmaya çalışılmış.

Ayrıca kitapta son on yıl içinde KPSS sınavlarında en çok çıkmış bazı sorulara da kutular içinde yer verilmiş.

"Önsöz'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ BASKI... VETERİNER ANATOMİ Hareket Sistemi & İç Organlar

VETERİNER ANATOMİ Hareket Sistemi & İç Organlar - 5. Baskı 
Prof. Dr. Ali BAHADIR / Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ

Veteriner Anatomi eğitim-öğretiminde her şey kitap olmamakla birlikte, öğrencilere sunulan bir kaynağın hem öğrencilerin, hem de biz hocaların işini ne kadar kolaylaştırdığını görmemek mümkün değildir. Geçmiş tecrübelerim, öğrencilerin ellerinde resimlerle desteklenmiş bir kitap olmadığında, laboratuarda uygulama piyeslerinden de yeterince yararlanamadığını göstermiştir. Biz de bu eksikliği telafi etmek için evcil memelileri konu eden “Veteriner Anatomi- 1, Hareket Sistemi” ve “Veteriner Anatomi- 2, İç Organlar” isimli iki kitap kaleme almıştık. Kısa süre içeresinde mevcudu tükenen bu iki kitabı 2008 yılında “Veteriner Anatomi - Hareket Sistemi ve İç Organlar” adıyla tek kitap hale getirdik. Bu kitapta iki yıl gibi kısa bir sürede tükendi. Üçüncü ve dördüncü baskılarını yayımladık. Bütün bu olumlu taleplere rağmen, zaman gösterdi ki, sadece evcil memelileri konu eden kitaplar veteriner hekimlik eğitiminde eksik kalmaktadır.

Gelişen kanatlı yetiştiriciliği, veteriner hekim adaylarının evcil memeliler kadar evcil kanatlılar hakkında da bilgi sahibi olmasını da mecbur kılmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle, bu baskıda kitabı genişletip, konular içerisine evcil kanatlıların anatomik özelliklerini de koymayı uygun bulduk. Umarım bu çabamız hedefini bulur, veteriner hekim adaylarının ihtiyacı olan bir konuda boşluğu gidermiş oluruz.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIK VE ALAŞIM MEKANLARI Kent ve Kentler

SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIK VE ALAŞIM MEKANLARI Kent ve Kentler - 2. Baskı

Editörler: Neslihan SAM - Rıza SAM

Yazarlar: Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP - Prof. Dr. Hasan ERTÜRK - Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ - Prof. Dr. Gönül İÇLİ - Prof. Dr. Mehmet MEDER - Doç Dr. Sülün Evinç TORLAK - Doç. Dr. Mete YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Mahmut H. AKIN - Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYHAN - Yrd. Doç. Dr. Zuhal GÜLER - Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜZEL - Yrd. Doç. Dr. Neslihan SAM - Yrd. Doç. Dr. Rıza SAM - Yrd. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE - Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN - Dr. Neşe ÖZTİMUR - Dr. Murat ŞAHİN - Dr. Celalettin YANIK - Dr. Emin YİĞİT - Arş. Gör. Zuhal ÇİÇEK - Şafak BAŞA - Gonca DÖVÜCÜ - Bilsev GÜRSAN - Eylem GÜZEL - Esra YAVUZER

Yalın “mekân” yoktur, sadece farklı türden mekânlar, mekânsal ilişkiler veya mekânsallaşmalar vardır. Bunun nedeni kentsel mekânların, farklılaşan anlam, işlev ve değerleriyle geçmişten farklı olarak kentlilik bilincine, kentsel yaşama, kente özgü sosyal ilişki formlarına ve bireysel kimlik formasyonuna dair yeni çağrışımları bütünsel bir biçimde sunmalarıdır. Denilebilir ki, kentler ve kentsel mekânlar, insanlığın en önemli ürünlerinden birisidir. Ancak bu ürün, kendine özgü toplumsal ilişkileri ve o ilişkileri gerçekleştiren insanları da üreten bir üründür. Bu nedenle belli bir ilişki ağının ürünü ve aynı zamanda üreticisi olan insanlar, bulundukları kentsel mekânlarda bir taraftan belli türden ilişki biçimlerinin görünürlük kazanmasına izin verirken, diğer taraftan da bu ilişki biçimlerinin dışında kalan diğerlerinin varlığını bir ihlal olarak nitelendirmekte ve onları bir gayri meşruluk olarak ilan edebilmektedir. Bu yönüyle kentler ve kentsel mekânların her birinin kendi alt katmanlarına sahip oldukları ileri sürülebilir.
Ancak bu alt katmanlaşmada, kentsel yaşama uyumun rasyonel araçları olarak işlev gören örgütler, kurumlar ve kurumsal yapılaşmalar inşa edilmediği sürece bunların yaşam alanlarında olumlu bir karşılığının olması mümkün değildir. Nitekim bugün, yaşam alanlarının pazarlama amaçlı sürekli metalaştırılması, böyle bir olumsuzluğa işaret etmektedir. Hatta biraz daha ileri giderek, bunun, bireyin ve toplumun yaşayışının temel işleyiş kurallarını adeta tiyatro sahnesinde sergilenen bir oyunun kurgusu haline getirdiği bile söylenebilir. Dolayısıyla hem bireyin hem de toplumun, toplumsal yaşayışa dair değerlerinin her geçen gün birbirinden değişik miktarlarda alınıp satıldığı bir yerde bireysel ve toplumsal yaşayışın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi tehlikeye girmektedir. Bu bağlamda, bahsi geçen kentlerin ve kentsel mekânların uygarlık katları şeklinde çoğalmaları mümkün olmamaktadır. Bu ise, uygarlık yaratanlara dâhil olmak ya da onların periferideki uzantıları olarak kalmak demektir. Oysa kentlerden bahsetmek başlı başına bir uygarlığa işaret etmektedir.
Hazırlanan bu seçkide de kentlerin ve kentsel mekânların farklı görünümleri, dönüşümleri, sorunları ve yeni arayışları kritize edilmiş, dolayısıyla da okuyucunun bahsi geçen konuya çok yönlü ve çok boyutlu yönlerden bakabilmesi hedeflenmiştir.

 YENİ BASKI... MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

MATEMATİKSEL İSTATİSTİK - 5. Baskı - Prof. Dr. M. Mustafa AYTAÇ

İlk baskısını 1994 yılında yapan Matematiksel İstatistik beşinci baskısıyla yayında.

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında büyük gelişmelerin sağlanması İstatistiksel Analiz Tekniklerinin gelişmesini hızlandırmıştır. İstatistik bilim dalında uygulanan eğitim programları çok değişmiş ve konular daha kapsamlı olmuştur.

Uzun yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü olan kitabın amacı tam da bu noktada konuları elden geldiğince ayrıntılı olarak ve uygulamada bol örnek kullanarak açıklamaktır.

Kitap sekiz bölümden oluşmakta, Olasılık, Rassal Değişkenler, Beklenen Değer-Varyans-Momentler, Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar, Dağılımlar Arasındaki İlişkiler, İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma Teorisi, Varyans Analizi ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Gözden geçirilip, genişletilen yeni baskıda da çok sayıda örnek, çözümlü porblem ve soru bulunmaktadır.

 YENİ BASKI...

Sosyal Bilimlerde  MATEMATİK - 6. Baskı

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK - Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ - Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN

 

21. yüzyıla girerken matematiğin kullanılmadığı hiçbir alan kalmamıştır. Dünyada; sağlık ,fen ve sosyal bilimler eğitimi veren üniversitelerin tamamında matematik dersleri öğretim programlarının ilk yıllarında verilmektedir. İşte bu kitapta sosyal bilimlerin herhangi bir dalında okuyan öğrencilerin ders kitabı gereksinimlerini karşılamak ve matematiksel yöntemler içeren diğer derslere yardımcı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Matematiğin belirli konuları açıklıkla ele alınmış ve ağırlıklı bir şekilde iktisat ve işletme problemlerine de uygulanarak, matematiğin sosyal bilimlerde nasıl kullanılacağı gösterilmeye çalışılmıştır.

5. baskının da hızla tükenmesinin ardından yayınlanan 6. baskıda çok sayıda örnek de yer almaktadır.

 YENİ BASKI...

İKTİSADA GİRİŞ - 11. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Onbirinci baskısında kitabımıza gerek biçim, gerek içerik, gerekse yöntem açısından bazı küçük değişiklikler ve eklemeler yaptık. Bunda, 1990-2007 yılları arasında gerek diğer ülkelerde gerekse ülkemizde yaşanan iktisadi gelişmelerin etkisi büyük oldu. 

Makro ekonomi alanında 1990 lı yılların başından itibaren enflasyon hedeflemesi çerçevesinde büyük bir makro ekonomik uzlaşıya tanık oluyoruz. Günümüzde 23 ülkenin merkez bankası enflasyon hedeflemesini benimsemiştir. Ülkemizde de Nisan 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan finansal krizlerden sonra; IMF, T.C. Merkez Bankası’nın analitik bilançosuna ve para tabanı büyüklüğüne  müdahale etti. 2001 den itibaren dalgalı kur sistemini benimseyen ülkemizde önce örtük, 2006 yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesine geçildi. Enflasyon hedeflemesi sürecinde politika faiz oranı ve beklentilerin yönetimi merkez bankasının en öneli politika aracı oldu.

Bu arada 2007 yılı ortalarından itibaren ABD’de mortgage kredilerinin tetiklediği bir finans krizi ortaya çıktı. Kriz ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkeyi etkiledi.

Mikro ekonomi alanında piyasa başarısızlıkları; bilgi ekonomisi, küresel ısınma, çevre sorunları v.b. ön plana çıkarmaya başladı.

Bütün bu gelişmeler iktisat teori ve politikalarında yeni açılımlara neden oldu ve olacaktır. Böylece bir zamanların ünlü teorilerinin önemleri azalırken, yeni teoriler ve yeni iktisadi düşünce okulları ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla son yıllarda İktisada Giriş kitaplarının içeriklerinde önemli değişiklikler oldu ve olmaya devam ediyor. Bu gelişmelere paralel olarak günümüzün modern iktisat okullarının ünlü temsilcileri, kendi düşüncelerini ve mensup oldukları düşünce okullarının temel çizgilerini ön planda tutarak elementer düzeyde iktisat (economics) eserlerini yayınladılar. Böylece orta ve ileri düzeyde tartışmalara konu oluşturan modern yaklaşımları herkesin anlayacağı düzeye indirgemeyi başardılar. Bir zamanlar Neo-Klasik ve Neo Keynesgil çerçevede yazılan iktisat kitaplarının yerini günümüzde Yeni (new) Klasik ve özellikle de Yeni (new) Keynesgil bakış açılarına göre yazılmış iktisat kitapları almaya başladı. Söz gelimi Joseph STIGLITZ, “economics” adlı eserlerinde konuları Yeni Keynesgil çerçevede incelemektedir. Gregory MANKIW, William BAUMOL-Alain BLINDER Yeni KEYNESGİL ağırılıklı “economics” eserleri yazdılar. Bu arada SAMUELSON ve LIPSEY ünlü “economics” eserlerini yenilediler. Bilmece gibi kurallarıyla ünlü John TAYLOR, “economics” adlı eserinde yapısalcı-Keynesci çizgilere ağırlık vermektedir. Michael PARKIN “economics” adlı eserine Rasyonel bekleyişler teorisinin temellerini Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen açıdan anlaşılır bir dille öğrencilere ve okuyuculara aktarmaktadır.

Kitabımızı hazırlarken çeşitli düşünce akımlarının önde gelen iktisatçılarının görüşlerini dengeli bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Ayrıca kitabımızda öğrencilere ve okuyuculara mikro ve makro iktisat alanındaki gelişmeleri daha iyi yansıtmak için dünyada iktisat bilimine yön veren ünlü iktisatçıların bazılarıyla yapılmış söyleşilere de yer ayırdık.

İktisadın tarihi gelişimi çerçevesinde köşe taşlarını oluşturan bazı konuları ekler ve kutular içinde sunmayı tercih ettik. Böylece iktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.

Kitabımızın içeriğini belirlerken çeşitli bakanlık, banka, uzmanlık, kaymakamlık, memuriyet vb. sınavlarında soru sorulmuş konuları da göz önünde tuttuk.

"11. Baskıya Önsöz'den"

 YENİ BASKI...

UYGULAMALI İSTATİSTİK - 7. Baskı - Prof. Dr. Özer SERPER

Üniversitelerimizin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencilerin temel ders kitabı ihtiyacını karşılamayı, ayrıca istatistiksel tekniklerden yararlanmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlayan “Uygulamalı İstatistik 1” ve “Uygulamalı İstatistik 2” adlı kitaplarımın genişletilmiş 6. baskıları da tükenmiş bulunuyor. Gerek üniversitemiz ve diğer üniversiteler öğretim üyelerinden gerekse konu ile ilgilenen araştırmacılardan gelen teşvik ve öneriler sonucu kitabımı yeni bir baskıya hazırladım. Bunu yaparken kitabın içeriğini tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri ve kısaltmaları yaptım. Böylece kitabımı tek bir ciltte toplamış oldum. Kitabımın bu yeni şekliyle uygulamalı bilim dallarındaki ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri ile araştırmacılar için yararlı olacağını umuyorum.

Bu vesile ile, öğrenci arkadaşlarıma önemli bir noktayı işaret etmek isterim:  Yüksek öğrenim gençliğinin büyük bir çoğunluğu gibi sizler de matematiği zor bir ders olarak kabul etmiş olabilirsiniz. Bu nedenle, matematik kitapları gibi formüllerle dolu olan elinizdeki kitabı incelediğinizde, istatistiği kolay kolay içine girilemeyecek bir konu, hattâ başarılması olanaksız bir ders olarak düşünmeniz olasıdır. Hemen belirteyim ki, istatistik derslerinde ele alınan konuları öğrenmeniz için üstün zekâlı olmanıza gerek yoktur. Nitekim lise, hattâ ilköğretim düzeyindeki temel matematik bilgisi çeşitli işlemleri yapmanız için yeterli olacaktır. Unutmayınız ki, ders çalışırken yapacağınız hataların birçoğu yanlış teknik veya formülün kullanılmasından değil, dört işlemde yapılan dikkatsizliklerden kaynaklanabilecektir. O halde, istatistik çalışmaya başlamadan önce yapacağınız ilk iş, unutmuş olabileceğiniz söz konusu temel işlemleri birkaç saatlik çalışmayla hatırlamanızdır. Bunu yaptığınızda istatistik dersi sevimsiz olmaktan çıkacak, belki de en çok seveceğiniz bir ders haline gelecektir. İstatistiği daha kolay başarmanız için çalışmanızı günlük olarak düzenlemeniz ve derslere kesintisiz devam etmeniz yararlı olur. Eğer ekstern öğrenci statüsünde iseniz dersleri izlemeniz kuşkusuz olanaklı olamayacaktır. Bu durumda kolay anlaşılır, hattâ ders anlatılıyormuş gibi kaleme alınmış kitaplara ihtiyaç duyacağınız açıktır. İşte elinizdeki kitap ekstern öğrencilerin derse devam edememe sorununu da büyük ölçüde giderecek niteliktedir.

Öğrenci arkadaşlarıma işaret edeceğim diğer bir önemli nokta da şudur:  İstatistiğin konusu kollektif olayların incelenmesidir. Bu nedenle, kitabımızda bu konunun en temel ilkeleri ele alınmıştır. Meslek hayatınızda istatistikle çok yakından ilişkili bir alanı seçmediğiniz takdirde büyük bir olasılıkla çok ayrıntılı çözümlemelerle karşılaşmayacaksınız. Bu durumda elinizdeki kitabın ilk bölümlerinden edindiğiniz temel bilgiler sizin için yeterli olabilecektir. Buna karşılık, kollektif olaylar konusunda daha geniş bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda ise, bu temel bilgileriniz diğer çözümlemeler için başlangıç bilgisi niteliğinde olacaktır.

"7. Baskıya Önsöz'den"

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70