Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Varlık Felsefesi
Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN
Melek Zeynep ZAFER
Adnan ESENYEL
3. Baskı
Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ
Doç. Dr. Alpaslan SEREL
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
4. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
1. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 1  
Toplam Ziyaret : 2802439

 YENİ ÇIKANLAR - Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si

Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Elinizdeki kitabın ilk amacı; en az kelime ile en fazla bilgiyi, iktisadi analiz çerçevesinde öğrencilerin ve okuyucuların öğrenmelerini sağlamaktır. Kitabımızın adını bu nedenle Makro ve Mikro Ekonominin ABC’si koyduk.

Kitabın ikinci amacı; öğrencilerin gerek derslerinde gerekse mezuniyet sonrası gireceği çeşitli kurum sınavlarında temel konuları kısa sürede tekrar etmelerini sağlamaktadır.

Kitabın üçüncü amacı ise ekonomi konularına ilgi duyanların, iktisadi analizin temel konularını kolayca öğrenmelerini sağlamaktır.

Kitabın bir diğer amacı da makro ve mikro ekonomi derslerini yürüten değerli öğretim üyesi meslektaşlarıma hem derse hazırlanırken hem de dersi anlatırken, kendi anlayışlarına uygun ilave ve genişletmeleri yapma olanağını vermektir.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ BASKI - VARLIK FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ - 3. Baskı
Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN - Melek Zeynep ZAFER - Adnan ESENYEL 

Son yıllarda felsefe çalışmalarının çoğalmasına karşın henüz “Varlık” sorununu tek başına ele alan bir eser yayınlanmamıştır. Bu ortak çalışma ile felsefenin en temel sorunu ve konusu olan “Varlık” alanına bir giriş yapmayı denedik.

Niçin felsefeciler için “Varlık” sorusu bu kadar önemlidir? Çünkü “Varlık” var olmadan hiçbir şey olamaz veya düşünülemez ya da bilinemez. “Varlık nedir?” sorusu ile başlayan felsefi sorgulama, Antik Yunan’dan beri hep merkezde kalmasının yanı sıra en temelde olanı arama çabası olarak da filozofları meşgul etmiştir. “Gerçekten varolan bir Varlık var mıdır?” yoksa “Varlık diye bir şey yok mudur?” sorularıyla uğraşan düşünürler, “Varlık”ı açığa çıkartma yolunda çok çaba harcamışlardır. Acaba günümüzde “Varlık” açığa çıktı mı ya da var olabildi mi?

İşte bu çalışma “Varlık” üzerine yapılan felsefe serüvenini ortaya koyma ve okuyucuyla buluşturma amacıyla hazırlanmıştır.

İlk bölüm, “Felsefe Nedir?” sorusuyla felsefeye giriş niteliği taşımaktadır. Çünkü “Varlık” sorusu ancak “felsefi düşünüşün” konusu oldukça yanıtlanabilir bir sorgulamadır.

İkinci bölüm, “Varlık” sorusunu sistematik bir yaklaşımla ele alan ve farklı sınıflama, tanımlama ve problemlerle soruna yaklaşan kısımdır.

Üçüncü ve peşinden gelen bölümler, İlk Çağ doğa filozoflarından günümüze kadar filozofların “Varlık” görüşlerini ele alan tarihsel bölümdür.

Okuyucuya katkı amacıyla okuma parçaları eklenerek filozofların “Varlık” anlayışları orijinal metinlerle örneklenmiştir.

Üç yılda üçüncü baskısı yapıldı.

 YENİ ÇIKANLAR... Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ

Teorik Tartışmalar ve Ülke Uygulamaları Çerçevesinde ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ
Doç. Dr. Alpaslan SEREL

Enflasyon olgusu dünya ekonomisinde yıllar boyunca merkez bankalarının, doğrudan ve dolaylı bir şekilde konu ile ilgili tüm otoritelerin uğraştıkları en önemli sorunlardan biri olmuştur. Etkileri itibarıyla yaygın bir şekilde ekonomik yapıyı bozan bu süreç ülkelere önemli maliyetler yüklemiştir. Para otoriteleri enflasyonla mücadele edebilmek için çeşitli ekonomi politika tasarımlarına başvurmaktadırlar. Bu kitapta, para otoritelerinin enflasyonla mücadele sürecinde Yeni Zelanda, Kanada ve İngiltere gibi bazı gelişmiş ülkelerde 1990’lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi (Inflation Targeting) rejimi incelenmiştir.

Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları fiyat istikrarı sağlayabilmek için farklı para politikası tasarımları uygulayabilmektedirler. Ancak bu ülkelerin çoğunlukla enflasyon hedeflemesi rejimini kullandıkları görülmektedir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Merkez Bankası (FED) ve Japonya Merkez Bankası gibi para otoriteleri de enflasyon hedeflemesi rejiminin temel unsurlarını benimsemişlerdir.

Literatürde enflasyon hedeflemesi rejimine dayalı bir para politikasının avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır. 1990’lı yıllarda dünya gündemine giren enflasyon hedeflemesi rejimi 2014 yılı itibarıyla 20 yılı aşan bir uygulama süresi geçirmiştir. Kitapta fiyat istikrarı, enflasyon hedeflemesi rejiminin yapısı, tasarım özellikleri, avantaj ve dezavantajları ile bu rejimi uygulayan ülke örnekleri incelenmiştir. Ayrıca kitapta enflasyon hedeflemesi rejimi ile ilgili kavramsal çerçeve ve teorik bağlantılar ele alınırken 20 yılı aşan bir uygulama süresinde ortaya çıkan farklı etkilere de değinilmeye çalışılmıştır.

2007 yılında başlayan ve 2008 yılında derinleşen küresel finansal kriz enflasyon hedeflemesi uygulamalarının değerlendirilmesi için ilginç bir zemin de yaratmıştır. Bir anlamda enflasyon hedeflemesi rejiminin avantaj ve dezavantajlarının net bir şekilde görülmesine yol açan küresel finans krizi sürecinde ortaya çıkan farklılıklar bu rejimin değerlendirilmesinde önemli bir aşamayı işaret etmektedir. Kitapta bu bulgular da ortaya konmuştur.

Enflasyon hedeflemesi rejiminin bir para politikası amacı olarak fiyat istikrarı amacı ile ilişkisi çok açıktır. Fiyat istikrarı amacının öne çıkması ile birlikte para otoritelerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusunu öne çıkardıkları enflasyon hedeflemesi rejimi enflasyonun kontrolüne dair kamusal bir taahhüt olarak dikkat çekmektedir. Enflasyonun sayısal bir hedefe bağlanması ve bu hedefi tutturmak için para otoritelerinin tüm para politikası araçlarını kullanabilmeleri, fiyat istikrarı sürecinin bozulmayacağına dair bir taahhüt olarak da algılanmalıdır.

Dünyada enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan ülkelerin ve resmi olarak ifade edilmeden enflasyon hedeflemesi rejiminin ana unsurlarını para politikalarının temeli olarak benimseyen ülkelerin deneyimlerinin değerlendirilmesi, enflasyon olgusuyla mücadelede önemli kazanımların olduğunu göstermektedir. Ancak fiyatlar genel düzeyindeki yaygın ve sürekli artışlar olarak tanımlanabilecek enflasyon süreci çok farklı dinamikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle uygulamada yüksek ve oynak enflasyonun azaltılmasında enflasyon hedeflemesi rejimi önemli bir para politikası çerçevesi sunmaktadır.

Genel olarak parasal konularla ilgilenen tüm kesimlere katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanan kitap yedi ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Fiyat İstikrarı’nın kavramsal çerçevesi ve uygulama’da karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. İkinci bölüm; Hedefleme Rejimlerinin teorik yapılarının ve uygulama özelliklerinin değerlendirilmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde; Enflasyon Hedeflemesi rejimi ile ilgili teori tartışmalara değinilmiştir. Dördüncü bölüm; Enflasyon Hedeflemesi uygulamalarının operasyonel özelliklerini içermektedir. Beşinci bölümde; Enflasyon Hedeflemesi’nin uygulamadaki görünümü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde incelenmiştir. Altıncı bölümde; Enflasyon Hedeflemesi rejiminin avantajları, rejime yönelik eleştiriler ve rejimin geleceği tartışılmıştır. Yedinci ve son bölümde ise; 2013 yılı itibarıyla IMF’nin “Parasal Rejimler” listesinde yer alan 31 ülkenin uyguladığı Enflasyon Hedeflemesi rejimlerinin unsurları, homojen özellikleri öne çıkarılarak değerlendirilmiştir.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın...

  YENİ ÇIKANLAR... Bugünkü MAKRO EKONOMİ

Bugünkü MAKRO EKONOMİ - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN

Bu kitap geniş bir okuyucu topluluğuna modern makro ekonomiyi öğrenme fırsatı vermektedir. Okuyucuların temelini, ekonomi alt yapısına sahip öğrenciler oluşturmaktadır. Aynı şekilde kitabımız lisansüstü öğrenim yapanlara, akademisyenlere ve özel sektörde ekonominin işleyişine yakından ilgi duyanlara yönelik içerik taşımaktadır.

Kitabımızda son yıllarda makro ekonomi de ön plana çıkmış; Yeni (New) Monetarizm, Yeni Neo Klasik Uzlaşma, Dinamik Stokastik Genel Denge gibi yaklaşımlara yer verilmiştir.

Bu arada kitabımızda özellikle 1990’lardan sonra dünyada 25-30 kadar merkez bankasının benimsediği enflasyon hedeflemesi stratejisinin ve Taylor Prensibi ve Taylor Kuralı uygulamalarının doğal sonucu olarak geliştirilen, ISMP analizine geniş yer verilmiştir.

Kitabımızın bir özelliği de 2007 Ağustos’unda başlayan 2008 Eylül’ünün ortasında ABD’de Lehman Brothers’ın iflasıyla şiddetlenen küresel finansal ve güven krizi sürecini geleneksel ve geleneksel olmayan makro ekonomik analiz aletleriyle açıklamaya çalışmasıdır. Bu konudaki her türlü hata için meslektaşlarımızın eleştirilerine açık olduğumuzu da söylemeliyiz.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ BASKI - KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ Disiplinler Arası Bir Yaklaşım

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ Disiplinler Arası Bir Yaklaşım - 3. Baskı 
Ed.: Doç. Dr. Neslihan SAM - Doç. Dr. Rıza SAM

Bilindiği üzere, bugün içinde yaşanılan dünyada bütün toplumlar, topluluklar veya ülkeler birbirinden farklı düzeylerde ve birbirinden farklı konjonktürel dalgalanmaların etkisiyle küreselleşmenin rüzgârına istese de istemese de yakalanmış durumdadır. Bu sürecin dışında kalmak ya da ondan bir şekilde uzak durmak neredeyse imkânsız gibidir. Ancak bu küreselleşme rüzgârının etkilerine bazı toplumlar, topluluklar veya ülkeler, gerek norm gerekse değer yönleri ile belli bir tepkiyi ve direnci göstererek tıpkı bir bayrak gibi göklere yükselip, süzülüşüyle de herkesi büyülerken, bazıları da bu süreçte rüzgâr kendilerini nereye sürüklerse bir sürüklenmişlik duygusuyla oraya sürüklenmişlerdir.

Bu nedenle küreselleşme süreci bazıları için, çok yönlü ve çok boyutlu bir çeşitlilik içerisinde fırsat ve avantajların elde edildiği, bazıları için de yoksunluk ve yoksullukların bir dezavantaj olarak yaşandığı süreçtir, denilebilir. Çünkü Berger ve Huntington’un ortak çalışmalarının başlığında değinildiği gibi, “bir kürede binbir küreselleşme” yaşanılmaktadır. Kısaca, küreselleşme sürecinin yüzünü bizlere yekpare bir biçimde göstermediği söylenebilir. Bu bakımdan onun çok yüzlülüğünün ortaya konulabilmesi ve neden olduğu etkilerinin sağlıklı bir çözümlemesinin yapılabilmesi, bir yerde, multidisipliner bir çalışmanın ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla, çalışmaya başlanacağı sıralarda durduğumuz noktanın aynı zamanda olayları değerlendirme tarzımızı belirlediği düşüncesi dikkate alınmış, dolayısıyla kısır döngüden ve tek boyutlu değerlendirmelerden kaçınmak ve bütünün fotoğrafını ayrıntılı olarak görmek ve gösterebilmek için ele alınan konuya tek bir açı yerine farklı açılardan bakılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bakımdan anılan sürecin birbirinden farklı disiplinler içinde yer alan bilim insanları tarafından değerlendirilmesine, “hakikatin kendisine farklı patikalardan ulaşılmasını sağlayabilecek bir girişim veya farklı pencerelerden bakılmasına” vesile olabilecek uygun bir zemin olarak bakılabilir. Kısaca, her açıklama ele alındığı düzeyde gerçeğin kendisi değil, ama onun belli bir düzeydeki görünümüdür, denilebilir.

"Önsözden"

Küreselleşen dünyanın farklı yüzleri ile karşılaşma bazıları için etken bazıları için de edilgen bir süreçtir. Çünkü bu süreç, gücü elinde bulunduranlara sayısız fırsatlar sunmakta, buna karşılık güçten yoksun olanları dışlamakta ve güce ortak etmemektedir. Örneğin bugün, mukayeseli üstünlüğe sahip olanlar, pastayı büyütmek yerine küçülterek bölüştürmekte, çalışma yaşamında enformasyonel emeğe önem vererek yeni bir tür tekel kurmakta, sermaye hareketlerini, çokuluslu şirketler üzerinden dünyaya yaymaktadır. Dolayısıyla da karteller ve tröstlerin her biri devlet içinde devlet olmaktadır. Bu bakımdan içinde yaşanılan yüzyılda ortaya çıkan veya çıkarılan krizlerin her biri yeni bir uluslararası düzene veya dengeye hazırlanma an’ıdır, denilebilir. Kuşkusuz, bu düzenin veya dengenin kurulmasına kapitalizmin aracı kurumları öncülük etmektedir. Bu anlamda Kit’lerin özelleştirilmeleri veya içlerinin boşaltılması sürecine, bu öncülüğün dışa vurulma biçimleri olarak bakılabilir. Kısaca, günümüzde yaşanan hızlı değişimlerde sürat, çok önemli bir faktördür ve her türlü savaşın veya mücadelenin esası kabul edilmektedir. Nitekim bugün diplomasinin paradigması dahi değişmek zorunda kalmıştır. Çünkü ülkelerin ulusal ve uluslararası politikası değişmiştir.

Özetle, yenidünya düzeninde küreselleşen dünyada yeni yoksulluklar, eşitsizlikler, sınıfsal mücadeleler, ekolojik dengesizlikler ve bunlara dayalı olarak sağlığın gaspı veya ipotek altına alınması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu seçkide okuyucunun küreselleşme sürecine farklı açılardan ve perspektiflerden bakabilmesi ve değerlendirme yapabilmesi hedeflenmiştir.

"Arka Kapaktan"

 YENİ BASKI - Modern BANKACILIK Teori ve Uygulama

Modern BANKACILIK Teori ve Uygulama - 3. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Modern Bankacılık - Teori ve Uygulama adını verdiğimiz kitabımızın 3. baskısında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle 2000’li yıllarda Türk Banka Sistemi’nde gerek kurumsal, gerek yasal, gerekse gözetimsel açıdan pek çok değişme ve gelişme yaşandı.

Kısa sürede birçok yasa değişikliği yapıldı. Son olarak 5411 sayılı yasa yayımlandı. Halen izlenmekte olan para politikası çerçevesinde bankacılık sisteminin, parasal aktarım mekanizmasının işlemesinde önemi çok büyüktür.

Öte yandan 2008 yılı eylül ayında ABD’de Lehman Brothers’in batışı dünya finans dengelerinde deprem yarattı. Bunun sonuçları bankacılık alanında Basel I ve II’nin yanı sıra Basel III’ü gündeme getirdi.

Ayrıca bankacılık sektörü milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle bankacılık sisteminin kurumsal yapısının ve çalıştığı piyasaların özelliklerinin de iyi irdelenmesi gereklidir.

"ÖNSÖZ'den"

İçindekiler için tıklayın... 

  YENİ ÇIKANLAR... 40 Yaş KIZIMA MEKTUPLAR

40 Yaş KIZIMA MEKTUPLAR - Opt. Dr. Ceyhun İRGİL

Okumaya başlayacağınız bu kitabı oluşturan yazılar 2004 – 2013 yılları arasında yazıldı.

Şiirler ve bazıları ise çok daha önceki yıllara ait.

Bu yazılar “Kızıma mektuplar ” olarak başladı, ardından zamanla çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazılarına dönüştü. Neden kitap? Neden yazı derseniz? Söz uçar, yazı kalır.

Derdim hep aynı; kendini sorumlu hissetme duygusu ile tarihe not düşmek.

Bizi okutan, büyümemizde, gelişmemizde katkısı olan herkese, topluma, yaşadığım toprağa duyulan bir sorumluluk duygusu bu…

Genellikle vicdan eksenli yazılar yazdım. Vicdanın insanın içinde taşıdığı tanrı parçacığı olduğuna inanıyorum. Vicdanın temel paydası hoşgörüdür.

Yanılgılarım, yanlışlarım çoktur. Benimle aynı fikirde olmaya bilirsiniz. Güleryüzle, hoşgörü ile her fikri ve insanı dinlemeye, anlamaya hazırım.

Sonuçta temel ilkem belli; umut kalacağına emek kalsın.

Bu kitabın oluşmasında hayatımda tanıdığım, karşılaştığım herkesin katkısı vardır. İnsanı insan yapan ailesi, arkadaşları, dostları, öğretmenleridir. Ve benim için bir de hastalarım… Hepsine minnettarım.

"ÖNSÖZ'den"

 YENİ ÇIKANLAR... İKTİSAT

İKTİSAT - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN - Prof. Dr. Yusuf TUNA

Ülkemizde İktisat, İktisada Giriş, Genel Ekonomi alanında yazılmış ve tercüme edilmiş pek çok eser vardır.

Elinizdeki kitabın içeriğinin benzerlerinden az da olsa farklı ve daha kapsayıcı olması için çaba gösterdik.

Kitap; Mikro Ekonomi’nin ilgi alanına giren geleneksel konuların yanı sıra turizm ve mühendislik öğrencileri ile işletmeciler, yöneticiler ve hukukçuların da ilgili oldukları, ihtiyaç duydukları konular göz önüne alınarak hazırlandı.

Öte yandan kitabımızda; Makro Ekonomi’nin kapsamına giren konuların seçim ve işlenişinde geleneksel yaklaşıma ek olarak; 2000’li yıllardan itibaren ekonomi literatürüne giren yeni konulara, 2007 ağustosunda başlayan küresel krize, merkez bankalarının yeni stratejilerine ve son yıllarda ön plana çıkan yeni ve önemli bazı teorik yaklaşımlara da yer verdik.

Böylelikle ortaya içerik bakımından oldukça zengin ve aynı zamanda yeni bir kaynağın çıktığı düşüncesindeyiz.

"Önsöz'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ ÇIKANLAR... MİKRO EKONOMİ Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım

MİKRO EKONOMİ Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN

Baskısı henüz gerçeleşen bu Mikro Ekonomi kitabının içeriği geleneksel mikro ekonomi kitaplarından bir parça ayrılmaktadır.

Kitaba rekabet ekonomisi ve emek ya da çalışma ekonomisi konularının temel unsurlarını da ilave edilmiş.

Böylece soyut mikro ekonomi konularını günümüzde giderek önem kazanan rekabet ekonomisi ve emek ekonomisinin, mikro ekonomik temellerini ekleyerek zenginleştirmek istenilmiş.

Sonç olarak hem teorik, hem uygulama içerikli bir mikro ekonomi kitabı ortaya çıkmış.

Dolayısıyla çeşitli derslerde kopuk kopuk işlenen mikro ekonominin önemli konularını tek bir kitap çerçevesinde inceleyerek, okuyuculara ve öğrencilere mikro ekonominin zenginliğini bir bütün olarak sunmaya çalışılmış.

Ayrıca kitapta son on yıl içinde KPSS sınavlarında en çok çıkmış bazı sorulara da kutular içinde yer verilmiş.

"Önsöz'den"

İçindekiler için tıklayın...

 YENİ ÇIKANLAR... ULUSLARARASI İKTİSAT ve Yeni Yönelimler

ULUSLARARASI İKTİSAT ve Yeni Yönelimler - Prof. Dr. İlker PARASIZ - Prof. Dr. Nazım EKREN

Kitap öncelikle uluslararası ticaret sorunlarıyla uluslararası finans sorunları arasındaki karşılıklı ilişkileri, son yılardaki gelişmeleri de göz önüne alarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uluslararası ticaret, değişimin sebepleri, içerikleri, sağladığı getirileri ile korumacı politikaların ya da serbest ticaretin sonuçları ve bu arada karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabetçi üstünlükler teorileriyle ilgilenmektedir.

Kitapta son yıllarda uluslararası iktisat içerikli eserlerde geniş yer bulan; uluslararası alan, bölgeler arası alan, çok uluslu şirketler ve yeni uluslararası eğilimlere yer verilmiştir.

Ayrıca uluslararası finans çerçevesinde döviz kurlarının belirlenmesinde; çok kısa dönem, kısa dönem, uzun dönem ve çok uzun dönem teorilerine, sabit ve esnek kur çerçevesinde dışa açık makro ekonomi konularına, ticari dengesizliklerin sonuçlarına ve finansal entegrasyon sorunlarına da yer verilmiştir.

Nihayet kitapta, 2007 ağustos ayında başlayan küresel krizin uluslararası ticaret ve finans ilişkileri üzerindeki etkilerine ve Avrupa kamu borç krizi sorununa değinilmektedir. 

"Önsöz'den"

İçindekiler için tıklayın

 YENİ ÇIKANLAR... GELECEĞE IŞIK TUTAN EĞİTİMCİ İBRAHİM ALAADDİN GÖVSA

Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İBRAHİM ALAADDİN GÖVSA - Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL

Çocuk denecek yaşlarda, okuduğu divanlardaki beğendiği manzumeleri seçip bir deftere kaydeden İbrahim Alâaddin, Hayyam, Sadi ve Hafız’ı okumuş, Hayyam’dan tercümeler yapmıştır. Şark klasiklerini tercüme edecek, hatta onların diliyle şiirler yazacak kadar yakından tanıyan Gövsa, batı edebiyatı ile de yakından ilgilenir, Fransızca eserler okur. İsviçre’de psikoloji ve pedagoji öğrenimi gören Gövsa, yurda dönüşünde Darülmuallimin-i Âliyye’de psikoloji ve pedagoji öğretmenliği yapar. Gövsa, İsviçre dönüşü ülkemizde yeni kurulan deneysel psikoloji laboratuvarının başına getirilen kişidir. Çocuk ve gençlik psikolojisi hakkında ilk telif eserleri, eski harflerle olmak üzere hazırlayan kişi de İbrahim Alâaddin Gövsa’dır. İbrahim Alâaddin, yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, yeni harflerle ilk alfabeyi ve ilk Türkçe sözlüğü hazırlayanlardandır.

Eğitimin değişik kademelerinde öğretmen, müdür, müfettiş olarak senelerce görev yapmış olması ve bu görevlerde başarı sağlamış olması, eserlerinin bir kısmını özellikle çocuklar için, büyük bir kısmını da çocuklarla ilgili psikoloji ve eğitim konularında hazırlamış olması, Gövsa’nın eğitimci yanının kuvvetini göstermektedir. Çocuk ruhuna önem veren ve bu alanda çalışan Gövsa, çocuk edebiyatından uzak kalamamıştır. Bu konuda görüşlerini teorik olarak da ifade eden Gövsa, çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli bir isimdir.

Her biri farklı alanda değişme ve gelişmelere sahne olan Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir şair ve yazar olan Gövsa, yazdığı eserlerle bir yandan Türk dilinin sadeliğini ve güzelliğini ortaya koyarken, diğer yandan çocukları eğitmeyi hedeflemiştir. Psikoloji, pedagoji ve sosyoloji, hukuk ve eğitim sahasında ömrü boyunca halka hizmet etmeye çalışmış bir eğitimci olan Gövsa, ne yazık ki eğitim tarihini anlatan kitaplarda hak ettiği yeri bulamamıştır.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... ÖRNEKLEME

ÖRNEKLEME - 3. Baskı 
Prof. Dr. Özer SARPER- Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ - Prof. Dr. Nuran BAYRAM

Örnekleme konusunda kolay anlaşılır, ders anlatıyormuş gibi kaleme alınmış yeni kitaplara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bu ihtiyaçtan doğan kitabın soru-cevap şeklinde yazılmasının nedeni de budur.

Özellikle matematiği sevmeyenlerin durumu gözönünde bulundurularak hazırlanan kitapta okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği, matematiksel ispatlar yerine konuların anlayış çerçevesinde ele alınmış.

Kitap altı bölümden oluşmakta: Genel Hatlarıyla Örnekleme, Basit Rassal Örnekleme Tekniği, Sistematik Örnekleme Tekniği, Tabakalı Örnekleme Tekniği, Çok Kademeli Örnekleme ve Katlı Örnekleme.

3. Baskısında kitap gözden geçirilerek yenilendi. Sistematik örnekleme ilk kez bu baskıda yer aldı.

  YENİ ÇIKANLAR... DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI EKONOMİSİ

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI EKONOMİSİ - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Mikro ve makro ikitsat öğretisinde ve bu konularda yazılan sayısız kitaplarda dayanıklı tüketim mallarına ya hiç yer verilmemekte ya da çok az yer verilmektedir. Oysa günümüzde hanehalkı harcamalarının büyük bir kısmını konut, araba, beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, cep telefonu v.b. dayanıklı tüketim malları oluşturmaktadır.

Öte yandan başta araba ve konut olmak üzere bir çok dayanıklı tüketim malı ikinci el piyasasında alınıp satılmaktadır.

Yaşanan ekonomik krizlerde dayanıklı tüketim malları tüketiminin ve üretiminin rolü nedir? Krizlerden dayanıklı tüketim malları nasıl etkilenmektedirler? Dayanıklı tüketim malları tüketimiyle üretiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nelerdir?

Elinizdeki çalışma dayanıklı tüketim malları konusunda yapılmış teorik bir sentezdir. Kuşkusuz bu konuda yapılacak daha çok şey vardır.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... MALİYE TARİHİ

MALİYE TARİHİ - 4. Baskı - Prof. Dr. Filiz GİRAY

Tarih, belgelere dayalı olarak dolayısıyla ideolojik yaklaşımlara izin vermeksizin zaman ve yer gösterilerek toplumsal yaşamları ve olayları anlatan bir ilimdir. Tarih toplumların geleceğinin şekillendirmesinde önemli bir unsurdur. Günümüzün gelişmiş, modern toplumları bu bilinç ile gerek kendi gerekse dünya genelindeki mali olayların tarihçeleriyle yoğrulmuş mali sistemler oluşturmaya özen göstermişlerdir. Tarih, etki ve kapsam açısından sosyal ilim dalları içerisinde en geniş olanıdır. Maliye tarihi tarihin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

Maliye tarihi kitabının bu baskısı, konuyla ilgilenen akademisyenlerin değerli katkıları dikkate alınarak gözden geçirilmiş olup, lisans düzeyi için tavsiye olunan bir eser olması nedeniyle çok fazla detaya girmeksizin yapılan bazı ilaveleri içermektedir.

Kitapta ağırlıklı olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’deki maliye tarihi kronolojik çerçevede anlatılmaktadır. Ancak bu bölümlerin daha iyi anlaşılması ve karşılaştırmalı bir analize olanak verebilmesi adına maliye tarihi, global olarak genel bir perspektif çerçevesinde öncelikle ele alınmaktadır. Böyle bir yaklaşımın bir diğer nedeni de tarihin bütünsel bir bakışı gerektirmesi ve toplumsal baz da tarihi irdelemenin toplumlar arası etkileşimi göz ardı edebilmesidir.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... MAKRO EKONOMİ

MAKRO EKONOMİ - 10. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

A’dan Z’ye tüm ekonomik analizleri son gelişmeler çerçevesinde ayrıntılı biçimde inceleyen kitap, temel alanının dışında; İktisat Politikası, Para ve Maliye Politikası, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açık Makro Ekonomi derslerinde de yardımcı ders kitabı olarak okutulabilir.

Kitap çıktığından günümüze on baskı yaptı. 

Son baskısı gözden geçirildi. Güncellenerek, genişletildi...

  YENİ BASKI... SOSYAL POLİTİKANIN TEMELLERİ

SOSYAL POLİTİKANIN TEMELLERİ - 5. Baskı - Prof. Dr. Sami GÜVEN

Neden kimi ülkelerin işçileri en ileri düzeydeki sosyal haklardan yararlanırken, diğerleri ücretini koruyamama sorunu yaşamaktadır? Sosyal politikasızlık bir toplumu nereye götürür? Çalışma yaşamını düzenleyen yasalar neden rejim yasalarıdır? Uluslar arası düzeyde bir sosyal politikanın oluşturulmasına neden gerek vardır? Emek yeni çağda özgür müdür? Tekelleşen ekonomik yapıda tüketiciyi korumanın yolu nedir?...

Daha da çoğaltılabilecek sorulara doğru yanıtları bulabilmek için sosyal politika biliminin önemine vurgu yapan yazar, sosyal politikanın reformcu özünü ön plana çıkartmıştır.

Kitabın beşinci baskısı yayında...

 YENİ BASKI... FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR

FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR - 2. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Finansal piyasalar şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin yatırımlarını fi­nan­se etmek için fon akımlarını kolaylaştırırlar.

Finansal kurumlar finansal pi­ya­saların anahtar oyuncularıdır. Çünkü finansal kurumlar fon akımlarının be­lir­len­mesinde aracı olarak hizmet ederler.

Kitap piyasalarda hizmet ya­pan finansal kurumları ve de piyasaları, gerek dünya gerekse Türk ekonomisi çer­çe­vesinde irdelemektedir. Böylece ülkemizde bu konu üzerine gördüğümüz bir boşluğu dol­dur­ma­ya çalışmaktadır.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... SOSYAL BİLİMLERDE SPSS İLE VERİ ANALİZİ

Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi - 3. Baskı - Prof. Dr. Nuran BAYRAM

Bu kitap, gerek araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların, gerekse öğrenciler tarafından hazırlanan ödev, rapor ve tezlerin bir istatistik paket programı yardımıyla temel istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını, uygulanacağını ve yorumlanacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitap onüç temel başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar altında önce değişken ve ölçek türleri tanımlanmış daha sonra SPSS paket programına giriş düzeyinde bilgi aktarılmış ve Grafikler, Betimsel İstatistikler, Hipotez Testleri, Ki-Kare ve Birliktelik (İlişki) Ölçüleri, Varyans Analizi, Doğrusal Regresyon ve Korelasyon, Güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Çoklu Cevap Setleri ve Olap Küpler konularına yer verilmiştir.

Kısa sürede ikinci baskısı da tükenen kitap, gözden geçirilmiş haliyle üçüncü baskıya ulaştı.

  YENİ BASKI... İKTİSADIN ABC'Sİ

İKTİSADIN ABC'Sİ - 12. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

İktisatla ilgili konuların günlük yaşamımızdaki yeri her geçen gün artmaktadır. Döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, ekonomik kriz, ihracat, ithalat, borsa, alternatif yatırım araçları hemen hemen herkesin ilgi duyduğu ve merak ettiği konular. İktisatla ilgili analizlerin, yorumların, düşüncelerin adeta patlama içinde olduğu bir dönemde hızlı bir değişim yaşanmakta. Bu durum, çağdaş, doğru, modası geçmemiş konuların okuyuculara tanıtılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Öte yandan üniversitelerde iktisat dersleri yalnızca Siyasal Bilgiler, İktisat, İ.İ.B.Fakültelerine özgü olmaktan çıkmış, birçok mühendislik fakültesi, yüksek okul, fen edebiyat fakültesi programlarına da alınmıştır. İktisat hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlarla, ana dersleri iktisat olmayan fakülte ve yüksek okul öğrencilerine yönelik olarak elementer düzeyde bir iktisat kitabı hazırlamak ve çağdaş bilgileri basitleştirerek anlatmak çalışmanın temel amacı olmuştur.

Bir iktisat kitabı olmasına karşın, en çok satanlar listesine girmeyi başaran ve gözden geçirillip, güncellenerek 12. baskısını yapan eser, alanında bir kült kitap olmuş görünüyor.

  YENİ BASKI... ULUSLARARASI MALİ VE EKONOMİK KURULUŞLAR

ULUSLARARASI MALİ VE EKONOMİK KURULUŞLAR - 3. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Kitabın hazırlanmasında küreselleşme sürecinin hızla devam ettiği günümüzde Dünya Ekonomisinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayan bazı kuruluş ve oluşumların daha yakından izlenmesi ve benimsedikleri ilkelerin, stratejilerinin ortaya koyulması temel etken olmuş.

Bu arada kitap küreselleşme sürecinde dünya ekonomisine doğrudan dolaylı olarak yön veren Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası ve Japon Bankası’na kitabımızda oldukça geniş yer ayırmış.

Günümüz dünyasında IMF ve BIS’in birlikte irdelendiğinde adeta bir son başvuru mercii gibi düşünülebileceklerini ortaya koymaya çalışılmış.

Ayrıca günümüz dünya ekonomisinin yeniden şekillenmesine önemli katkısı olan G7/G8’lere önemli yer ayırılırken, bu arada gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki gelişmeler karşısında elleri kolları bağlı durmadıklarını göstermek için G24’lerin gösterdikleri çabalara değinilmiş.

Kitap; kısa sürede tükenen ikinci baskısının ardından yenilenerek, genişletilmiş.

 YENİ BASKI... VETERİNER ANATOMİ Hareket Sistemi & İç Organlar

VETERİNER ANATOMİ Hareket Sistemi & İç Organlar - 4. Baskı 
Prof. Dr. Ali BAHADIR / Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ

Veteriner Anatomi eğitim-öğretiminde her şey kitap olmamakla birlikte, öğrencilere sunulan bir kaynağın hem öğrencilerin, hem de biz hocaların işini ne kadar kolaylaştırdığını görmemek mümkün değildir. Geçmiş tecrübelerim, öğrencilerin ellerinde resimlerle desteklenmiş bir kitap olmadığında, laboratuarda uygulama piyeslerinden de yeterince yararlanamadığını göstermiştir. Biz de bu eksikliği telafi etmek için evcil memelileri konu eden “Veteriner Anatomi- 1, Hareket Sistemi” ve “Veteriner Anatomi- 2, İç Organlar” isimli iki kitap kaleme almıştık. Kısa süre içeresinde mevcudu tükenen bu iki kitabı 2008 yılında “Veteriner Anatomi - Hareket Sistemi ve İç Organlar” adıyla tek kitap hale getirdik. Bu kitapta iki yıl gibi kısa bir sürede tükendi ve revize edilmiş ikinci baskısını 2010 yılında tekrar yayımlamak durumunda kaldık. Bütün bu olumlu taleplere rağmen zaman gösterdi ki, sadece evcil memelileri konu eden kitaplar veteriner hekimlik eğitiminde eksik kalmaktadır.

Gelişen kanatlı yetiştiriciliği, veteriner hekim adaylarının evcil memeliler kadar evcil kanatlılar hakkında da bilgi sahibi olmasını da mecbur kılmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle, bu baskıda kitabı genişletip, konular içerisine evcil kanatlıların anatomik özelliklerini de koymayı uygun bulduk. Umarım bu çabamız hedefini bulur, veteriner hekim adaylarının ihtiyacı olan bir konuda boşluğu gidermiş oluruz.

"Önsöz'den"

 YENİ BASKI... PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - 3. Baskı - Prof. Dr. İlker PARASIZ

Para Teorisi ve Politikası adını verdiğimiz bu kitabın temelini 1978 yılında ilk kez yayınladığımız Para Ekonomisi adlı kitabımız oluşturmaktadır. O günden bugüne para teorisi ve politikası alanında önemli gelişmeler oldu. Optimal para politikası, politika araç kuralları, makro ekonomik istikrar vb. konu-larda bir dizi gelişmeler oldu. Monetarist – Keynesgil tartışması, para politikasının verimli mi yoksa verimsiz mi tartışmasına neden oldu. 1970’li yıllardan itibaren rasyonel beklentilerin benimsenmesi, para politikasının etkisizliği ve gereksizliği yaklaşımlarının filizlenmesine yol açtı. Nihayet 1990’lı yıllardan itibaren yeni makro ekonomik uzlaşı çerçevesinde, enflasyon hedeflemesi, ISLM analizi yerine ISMP (Para Politikası Eğrisi), fiyat düzeyinin maliye teorisi, Taylor kuralı ve Taylor prensibi, beklentiler tuzağı yöntem olarak Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli, Yeni Klasik Makro Ekonomi, Yeni Monetarizm ve daha birçok konu para teorisi ve politikası kapsamına girdi. Para politikasında parasal büyüklüklerin yönetiminin yerini beklentilerin yönetimi aldı. Böylece para politikası adeta parasız para politikasına dönüştü.

T.C. Merkez Bankasının izlediği para politikasında da 2001’den itibaren önemli gelişmeler oldu. T.C. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi çerçevesinde, örtük enflasyon hedeflemesi politikasından açık enflasyon hedeflemesi politikasına geçti. Politika faiz oranı temel para politikası aracı oldu. Nihayet 1990’lı yıllardan itibaren yaratılan son derece karmaşık finansal yenilikler, 2007 yılı ortasında küresel resesyonun tetikleyicisi oldu. İzleyen yıllarda resesyondan nasıl çıkılacağı tartışıldı ve halen tartışılıyor. Bütün bu gelişmeler karşısında para ekonomisi adlı kitabımızın içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılması zorunlu hale geldi.

"Önsöz'den"

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70